Frequently Asked Questions

Chuyển Và Thay đổi Tài Khoản

Việc chuyển tên miền sẽ chuyển tên miền từ một nhà đăng ký này sang nhà đăng ký khác. Thay đổi tài khoản sẽ chuyển một tên miền từ một tài khoản này sang tài khoản khác ở cùng nhà đăng ký.

More Chuyển Và Thay đổi Tài Khoản FAQ and Articles

Chuyển Và Thay đổi Tài Khoản Articles

Chuyển Tên Miền Sang Một Nhà đăng Ký Khác

Quá trình chuyển tên miền từ tài khoản của bạn với chúng tôi...

Chuyển Tên Miền đếN ChúNg Tôi

Bạn có thể sử dụng những hướng dẫn này để chuyển một tên...

Nhận Một Tên Miền Vào Tài Khoản Của Bạn

Thay đổi tài khoản diễn ra khi chủ tài khoản chuyển một tên...

Nhận Mã ủy Quyền để Chuyển Tên Miền Của Bạn

LƯU Ý: Chúng tôi đã tắt dịch vụ đăng ký mới và chuyển miền...

Chuẩn Bị Chuyển Tên Miền đến ChúNg Tôi

Trước khi bạn có thể phê duyệt cho phép chuyển tên miền từ nhà...

Câu Hỏi Thường Gặp Về Chuyển Tên Miền

Lệnh Chuyển và Thay đổi tài khoản khác nhau như thế nào?...

Làm cách nào để tôi lấy được một mã ủy quyền để chuyển tên miền của tôi cho bạn?

Nếu bạn đang chuyển một tên miền cho chúng tôi, bạn có thể...

Di Chuyển Tên Miền Ra Khỏi Tài Khoản Của Bạn              

Nếu bạn muốn di chuyển tên miền từ một tài khoản sang một tài...