Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Polski Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Thai Türkçe Українська Chinese Taiwan Chinese

Gia Hạn Tên Miền

Print this Article
Last Updated: February 18, 2015 11:17 AM

Trong Trình quản lý miền, bạn có thể thiết lập tên miền của bạn để tự động gia hạn, hoặc bạn có thể gia hạn thủ công.

Bạn cũng có thể thiết lập tên miền của bạn để duy trì thời gian đăng ký cụ thể với Tự động gia hạn mở rộng.

Để gia hạn tên miền

  1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
  2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
  3. Từ thẻ Tên miền, nhấp vào Miền đã hết hạn.
  4. Chọn (các) tên miền bạn muốn gia hạn, và sau đó nhấp vào Gia hạn.

Bạn có thể thay đổi tùy chọn tự động gia hạn tên miền của bạn vào bất cứ lúc nào. Bạn có thể cài đặt tên miền của bạn để tự động gia hạn khi hết thời hạn, hoặc bạn có thể tự gia hạn chúng trước ngày hết hạn.

Nếu bạn cài đặt tên miền của bạn để tự động gia hạn, chúng tôi sẽ gia hạn chúng và tính tiền vào thẻ tín dụng của bạn nếu gia hạn thành công.

Để thay đổi tùy chọn tự động gia hạn tên miền của bạn

  1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
  2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
  3. Chọn tên miền bạn muốn sửa đổi.
  4. Từ menu Gia hạn, chọn Quản lý cài đặt tự động gia hạn.
  5. Chọn các tùy chọn gia hạn, và sau đó nhấp vào Lưu.