Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Polski Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Thai Türkçe Українська Chinese Taiwan Chinese

Để Chuyển Tiếp Hoặc Tạo Mặt Nạ Tên Miền Thủ Công

Print this Article
Last Updated: February 17, 2015 7:16 AM

Chuyển tiếp tên miền sẽ cho phép bạn tự động chuyển hướng khách truy cập tên miền của bạn đến một website khác.

Việc tạo mặt nạ sẽ không cho truy cập nhìn thấy tên miền của bạn khi chuyển tiếp bằng cách giữ tên miền của bạn trong thanh địa chỉ của trình duyệt Web.

Hãy xem ví dụ này về cách có thể cấu hình chuyển tiếp.

Chuyển tiếp coolexample.COM đến coolexample.NET
Tùy chọn chuyển tiếp Khách truy cập đi tới Khách truy cập trang nhìn thấy Hiển thị thanh địa chỉ
Chuyển tiếp
Tắt
coolexample
.COM
coolexample
.COM
coolexample
.COM
Chuyển tiếp
không tạo mặt nạ
coolexample
.COM
coolexample
.NET
coolexample
.NET
Chuyển tiếp
và tạo mặt nạ
coolexample
.COM
coolexample
.NET
coolexample
.COM

Để chuyển tiếp hoặc tạo mặt nạ tên miền của bạn, bạn phải sử dụng máy chủ tên miền của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem Đặt máy chủ tên cho tên miền của bạn.

Để chuyển tiếp tên miền của bạn, bản hồ sơ A của nó phải trỏ tới 50.63.202.1.

Nếu bạn muốn khách truy cập của bạn để có thể đi đến tên miền của bạn có hoặc không có tiền tố www, bạn cần chuyển tiếp tên miền của bạn để sử dụng www.

Để chuyển tiếp hoặc tạo mặt nạ tên miền

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Chọn các tên miền bạn muốn chuyển tiếp.

  LƯU Ý: Bạn không thể chuyển tiếp hoặc tạo mặt nạ cho các tên miền .tk.

 4. Nhấp Chuyển tiếp, và sau đó chọn Chuyển tiếp tên miền.
 5. Nhấp Thêm chuyển tiếp.
 6. Chọn http:// hoặc https:// cho tùy chọn Chuyển tiếp. Để biết thêm thông tin, xem HTTP vs. HTTPS.
 7. Nhập URL bạn muốn chuyển tiếp tên miền đến.
 8. Chọn Loại chuyển hướng
  • 301 (Vĩnh viễn) — Chuyển hướng tới trang bạn chỉ định trong trường Chuyển tiếp đến bằng cách sử dụng phản hồi HTTP vĩnh viễn "301 chuyển vĩnh viễn". Mã phản hồi HTTP 301 cho người dùng-đại lý (gồm cả các công cụ tìm kiếm) biết rằng vị trí đã được chuyển vĩnh viễn.
  • 302 (Tạm thời) — Chuyển hướng tới trang bạn chỉ định trong trường Chuyển tiếp đến bằng cách sử dụng phản hồi HTTP "Thấy 302". Mã phản hồi HTTP 302 cho người dùng-đại lý (gồm cả các công cụ tìm kiếm) biết rằng vị trí đã được chuyển tạm thời.
 9. Chọn Cài đặt chuyển tiếp
  • Chỉ chuyển tiếp — Chuyển tiếp tên miền mà không tạo mặt nạ.
  • Chuyển tiếp và tạo mặt nạ — Ngăn URL của tên miền chuyển tiếp hiển thị trong thanh địa chỉ của trình duyệt, và cho phép bạn nhập các thẻ Meta cho bộ tìm kiếm của công cụ tìm kiếm vào các trường sau:
   • Tiêu đề — Hiển thị ở phía trên cùng của cửa sổ trình duyệt và trong kết quả tìm kiếm.
   • Mô tả — Mô tả ngắn về trang web của bạn để hiển thị trong kết quả công cụ tìm kiếm.
   • Từ khóa — Một danh sách các từ khóa ngăn cách bằng dấu phẩy mô tả nội dung và mục đích trang web của bạn.
  • Để tự động cập nhật máy chủ tên miền của bạn cho phù hơp với các thay đổi chuyển tiếp, chọn Cập nhật cài đặt DNS của tôi để hỗ trợ thay đổi này.
 10. Nhấp Thêm, và sau đó nhấp Lưu.

Để chuyển tiếp tên miền mà không tạo mặt nạ

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Chọn các tên miền bạn muốn chuyển tiếp.
 4. Bên cạnh Chuyển tiếp, nhấp Quản lý.
 5. Nhấp Cập nhật chuyển tiếp.
 6. Chọn Chỉ chuyển tiếp từ menu Cài đặt chuyển tiếp.
 7. Nhấp Chỉnh sửa.

LƯU Ý: Các tên miền chuyển tiếp có thể mất tới 24-48 giờ mới kích hoạt được.

Để gỡ mặt nạ khỏi tên miền của bạn

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Chọn các tên miền bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp Chuyển tiếp, và sau đó chọn Chuyển tiếp tên miền.
 5. Nhấp Cập nhật chuyển tiếp.
 6. Từ menu kéo xuống cài đặt Chuyển tiếp, chọn tùy chọn Chỉ chuyển tiếp.
 7. Nhấp Chỉnh sửa.
 8. Nhấp Lưu.

Để quản lý các tên miền phụ chuyển tiếp của bạn

Trong Trình quản lý tên miền, bạn có thể thêm tên miền phụ và chuyển tiếp chúng đến các URL. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các tên miền phụ được chuyển tiếp.

Tên miền phụ là phần mở rộng của tên miền của bạn mà bạn có thể chuyển tiếp đến các URL hoặc chỉ đến các địa chỉ IP và thư mục trong tài khoản lưu trữ của bạn. Ví dụ, nếu tên miền của bạn là coolexample.com, bạn có thể thêm subdomain.coolexample.com và trỏ đến một website trong thư mục con của tài khoản lưu trữ của bạn.

Thêm tên miền phụ chuyển tiếp

Sử dụng các hướng dẫn này để thêm tên miền phụ trỏ đến một URL riêng.

Để thêm tên miền phụ chuyển tiếp

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Chọn tên miền bạn muốn thêm tên miền phụ vào.
 4. Nhấp Chuyển tiếp, sau đó chọn Quản lý tên miền phụ.
 5. Nhấp Thêm tên miền phụ chuyển tiếp.
 6. Nhập tên miền phụ của bạn.

  LƯU Ý: Giá trị nhập vào có thể chứa một dấu chấm (.) nhưng không phải là ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng. Không được phép dùng các dấu chấm liên tục (...). Toàn bộ giá trị không vượt quá 25 ký tự.

 7. Chọn http:// hoặc https:// cho tùy chọn Chuyển tiếp. Để biết thêm thông tin, xem HTTP vs. HTTPS.
 8. Nhập URL bạn muốn chuyển tiếp tên miền đến.
 9. Chọn Loại chuyển hướng
  • 301 (Vĩnh viễn) — Chuyển hướng tới trang bạn chỉ định trong trường Chuyển tiếp đến bằng cách sử dụng phản hồi HTTP vĩnh viễn "301 chuyển vĩnh viễn". Mã phản hồi HTTP 301 cho người dùng-đại lý (gồm cả các công cụ tìm kiếm) biết rằng vị trí đã được chuyển vĩnh viễn.
  • 302 (Tạm thời) — Chuyển hướng tới trang bạn chỉ định trong trường Chuyển tiếp đến bằng cách sử dụng phản hồi HTTP "Thấy 302". Mã phản hồi HTTP 302 cho người dùng-đại lý (gồm cả các công cụ tìm kiếm) biết rằng vị trí đã được chuyển tạm thời.
 10. Chọn Cài đặt chuyển tiếp
  • Chỉ chuyển tiếp — Chuyển tiếp tên miền mà không tạo mặt nạ.
  • Chuyển tiếp và tạo mặt nạ — Ngăn URL của tên miền chuyển tiếp hiển thị trong thanh địa chỉ của trình duyệt, và cho phép bạn nhập các thẻ Meta cho bộ tìm kiếm của công cụ tìm kiếm vào các trường sau:
   • Tiêu đề — Hiển thị ở phía trên cùng của cửa sổ trình duyệt và trong kết quả tìm kiếm
   • Mô tả — Mô tả ngắn về trang web của bạn để hiển thị trong kết quả công cụ tìm kiếm
   • Từ khóa — Một danh sách các từ khóa ngăn cách bằng dấu phẩy mô tả nội dung và mục đích trang web của bạn
 11. Nhấp Thêm, và sau đó nhấp Lưu.

Chỉnh sửa tên miền phụ chuyển tiếp

Sử dụng các hướng dẫn này để chỉnh sửa tên miền phụ hiện tại chuyển tiếp đến một URL.

Để chỉnh sửa tên miền phụ chuyển tiếp

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Nhấp tên miền bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong phần Chuyển tiếp, Nhấp Quản lý bên cạnh tên miền phụ để chỉnh sửa.
 5. Chỉnh sửa thông tin của tên miền phụ, và sau đó nhấp Lưu.

Xóa tên miền phụ chuyển tiếp

Sử dụng các hướng dẫn này để xóa tên miền phụ hiện tại chuyển tiếp đến một URL.

Để xóa tên miền phụ chuyển tiếp

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Nhấp tên miền bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong phần Chuyển tiếp, của tên miền phụ bạn muốn xóa, nhấp chỉnh sửa.
 5. Nhấp biểu tượng Xóa, sau đó nhấp Lưu.

LƯU Ý: Các tên miền phụ chuyển tiếp có thể mất đến 24-48 giờ để kích hoạt.